Impact Wrestling 05.11.2014 (русская версия)
Impact Wrestling 05.11.2014 (русская версия)
Impact Wrestling 05.11.2014 (русская версия)
08.11.2014 TheRock770 1466 0
Impact Wrestling 05.11.2014 (английская версия)
Impact Wrestling 05.11.2014 (английская версия)
Impact Wrestling 05.11.2014 (английская версия)
07.11.2014 TheRock770 452 0
29.10.2014 Impact (русская версия)
29.10.2014 Impact (русская версия)
29.10.2014 Impact (русская версия)
31.10.2014 TheRock770 1474 2
Impact Wrestling 24.09.2014
Impact Wrestling 24.09.2014
Impact Wrestling 24.09.2014
25.09.2014 TheRock770 1597 0
Impact Wrestling 17.09.2014 (Русская версия от 545TV)
Impact Wrestling 17.09.2014 (Русская версия от 545TV)
Impact Wrestling 17.09.2014 (Русская версия от 545TV)
19.09.2014 TheRock770 1692 1
iMPACT Wrestling 10.09.2014
iMPACT Wrestling 10.09.2014
 iMPACT Wrestling 10.09.2014
11.09.2014 TheRock770 1269 0
iMPACT WRESTLiNG 17.06.2014
iMPACT WRESTLiNG 17.06.2014
* Кард *
Bully Ray and Tommy Dreamer vs EC 3 and Rhino *
Austin Aries vs Eddie Edwards vs Davey Richards vs Crazy Steve vs DJ Z vs Sanada *
Maddison Rayne vs Brittany *

Jeff Hardy vs Bobby Lashley
18.07.2014 SlamDunk 2670 2
iMPACT WRESTLING 10.07.2014
iMPACT WRESTLING 10.07.2014
* Кард *
The Wolves vs Bram and Magnus *
Sanada vs. Austin Aries *
*

Battle Royal For a Shot At The TNA World Title
11.07.2014 SlamDunk 3249 5
TNA iMPACT WRESTLiNG 03.07.2014
TNA iMPACT WRESTLiNG 03.07.2014
Кард позже
05.07.2014 SlamDunk 4653 2
1 2 3 ... 18 19 »